تصاویر تقویم رومیزی ۱۳۹۶ ال‌جی | گلدیران

تیم ایده‌پردازی | حمیدرضا دانشفر، نیکو دانشفر، سعید رشوند
آرت دیرکتور | حمیدرضا دانشفر
تصویرگر | نیکو دانشفر، سعید رشوند