تصاویر تقویم رومیزی ۱۳۹۵ ال‌جی | گلدیران

تیم ایده‌پردازی | حمیدرضا دانشفر، نیکو دانشفر، سعید رشوند
آرت دیرکتور | حمیدرضا دانشفر
عکاس | حمید اسکندری
تصویرگر | نیکو دانشفر، سعید رشوند

مشتری گلدیران | ال‌جی